ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. ประชาสัมพันธ์ถึงพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ในวันศุกร์ที่ 24 มี.ค. เวลา 8.30 – 15.30 น. ผ่าน QR Code และแจ้งงานการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางกรวย New
ดาวน์โหลด