ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (งบค่าเสื่อม 70%) ปิงบประมาณ ๒๔๖๕
โรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/01/2566 ดาวน์โหลด
2. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/12/2565 ดาวน์โหลด
3. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 13/12/2565 ดาวน์โหลด
4. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2565 ดาวน์โหลด
5. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/2565 ดาวน์โหลด
6. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 31/10/2565 ดาวน์โหลด
7. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 15/09/2565 ดาวน์โหลด
8. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่ผนวกแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 15/09/2565 ดาวน์โหลด
9. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2565 ดาวน์โหลด
10. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 06/05/2565 ดาวน์โหลด
11. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางกรวย 28/02/2565 ดาวน์โหลด
12. คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๓๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนทบุรี 18/02/2565 ดาวน์โหลด
13. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 16/12/2564 ดาวน์โหลด
14. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ 70%) 09/06/2564 ดาวน์โหลด
15. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด 20%) 09/06/2564 ดาวน์โหลด
16. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด 20%) จำนวน 1 รายการ 09/06/2564 ดาวน์โหลด

 

หน้า >>     1     2     3