การรับบริจาค

นางทองใบ  กล่อมจุ่น

นางทองใบ กล่อมจุ่น

บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลบางกรวย จำนวนเงิน 100,500 บาท วันที่ 9 สิงหาคม 2562

read more
นางสุวรรณ  มาเผือก

นางสุวรรณ มาเผือก

บริจาคซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบางกรวย จำนวน 100,000 บาท วันที่ 20 สิงหาคม 2562

read more