ดัชนีความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
(ที่ผ่านมา)
1.1  รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามกระบวนงาน ITA

EB 2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.1  รายงานการดำเนินการ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความ    โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดาวน์โหลด

EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3.1  ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

EB 4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
4.1  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนตุลาคม 2561
4.2  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
4.3  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1)
4.4  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนมกราคม 2562
4.5  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (แบบ สขร.1)
4.6  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 (แบบ สขร.1)

ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน อย่างไร
5.1  ขอเชิญร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ “พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยา    อย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU) คปสอ.บางกรวย”

EB 6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ 
6.1  โครงการและประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ “พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use : RDU) คปสอ.บางกรวย”

EB 7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
7.1  รายงานการดำเนินการ EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน      และสรุปผลการดำเนินโครงการ “พัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational  Drug Use : RUD) คปสอ.บางกรวย”

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1  กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางกรวย

EB 9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ตามแบบประเมิน ITA ข้อ EB 9

ความรับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ดาวน์โหลด

EB 11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB 12  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผล    สัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
14.1  โปรดลงนามในประกาศลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ต่อสาธารณชน
15.1  แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16.1  ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562
16.2  ขออนุญาตส่งแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562
16.3  สรุปข้อร้องเรียนของผู้รับบริการเดือน มกราคม-มีนาคม 2562
16.4  สรุปข้อร้องเรียนของผู้รับบริการเดือน พฤษภาคม 2562
16.5  สรุปข้อร้องเรียนของผู้รับบริการเดือน กรกฏาคม 2562

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1  ประกาศมาตราการตามกระบวนงาน ITA
17.2  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
17.3  การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 17

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1  การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 18

EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่  จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
19.1  หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการ
19.2  การรวมกลุ่มมีการกำหนดสมาชิก วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานชัดเจน
19.3.1  แผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด วัฒนธรรมคุณธรรมขององค์กร ปีงบประมาณ 2562
19.3.2  กิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้างความโปร่งใสของโรงพยาบาล
19.4  ความริเริ่มของกลุ่ม เปิดช่องทางสื่อสารในกลุ่มด้วย Application Line กลุ่ม “ตำรวจบ้าน”
19.5  การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ ขออนุมันตินำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.1  การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน  ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
21.1  การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 21

EB 22  หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ  ซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
22.1  การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 22

ดาวน์โหลด

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
23.1  การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 23

EB 24  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ  ปฏิบัติงาน
25.1  การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25

EB 26  หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1  คู่มือมาตรการปฏิบัติงาน เอกสารแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency  Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562