วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์จัดองค์ประกอบร่างกาย ก่อนเข้าประชุมเพื่อตอบสนองนโยบาย Smart Look ของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี