โรงพยาบาลบางกรวยได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โรงพยาบาลนภาลัย โรงพยาบาลอัมพวา สมุทรสงคราม และ ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2563 และ แผนปฏิบัติการ วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2563