กรมอนามัยได้มอบประกาศนียบัตรให้โรงพยาบาลบางกรวย ที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน Green & Clean Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม