สำหรับเจ้าหน้าที่

ระบบงานสำคัญในโรงพยาบาล

  • งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ( HA)
  • ระบบการดูแลและพัฒนากระบวนการการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล (PCT)
  • การจัดการความเสี่ยง (RM)
  • งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC)
  • สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)
  • ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  • IM
  • การจัดการระบบด้านยา (PTC)