ประกาศ TOR

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1.

กำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจชิ้นเนื้อและจ้างเหมาบริการตรวจเลือด ประจำปีงบประมาณ 2563

30/09/2562 ดาวน์โหลด