บุคคลากรทางการแพทย์

น.ส.เพ็ญจันทร์  ทองผิว

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ

สาขาปฏิบัติงาน : OPD (ผู้ป่วยนอก)

นางเดือนเพ็ญ  ศิลปอนันต์

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ

สาขาปฏิบัติงาน : PCC (คลินิกหมอครอบครัว)

นายศุภฉัตร  สกุลงาม

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ

สาขาปฏิบัติงาน : OPD (ผู้ป่วยนอก)

นายไพโรจน์  วิริยะอมรพันธุ์

ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ

สาขาปฏิบัติงาน : OPD (ผู้ป่วยนอก)

นางศิริรัตน์  แสงอริยะวนิช

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ

สาขาปฏิบัติงาน : PCC (คลินิกหมอครอบครัว)

นายณัฐพงษ์  บานหอมกลิ่น

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ

สาขาปฏิบัติงาน : PCC (คลินิกหมอครอบครัว)

นางเพ็ญแข  โกไสยสุวรรณ

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สาขาปฏิบัติงาน : เวชศาสตร์ฟื้นฟู / กายภาพบำบัด / กายอุปกรณ์

 

น.ส.ณิศรา  ชิตวรากร

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ

สาขาปฏิบัติงาน : OPD (ผู้ป่วยนอก)

 

น.ส.เพชรชลี  เลิศภัทรพงศ์

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการ

สาขาปฏิบัติงาน : OPD (ผู้ป่วยนอก)

นายอภิชาติ  ศุภพิชญ์นาม

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สาขาปฏิบัติงาน : วิสัญญี

 

น.ส.อาภาวลี  ชวรุ่ง

ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ

สาขาปฏิบัติงาน : 

นายวุฑฒิชัย  จิรโชติกุล

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สาขาปฏิบัติงาน :