ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลา 07.00 – 08.30 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข
0-4243-1015 ต่อ 1285, 1287

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลา 07.00 – 08.30 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข
0-4243-1015 ต่อ 1285, 1287

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลา 07.00 – 08.30 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข
0-4243-1015 ต่อ 1285, 1287

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลา 07.00 – 08.30 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข
0-4243-1015 ต่อ 1285, 1287

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด
ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
เปิดบริการ
วันจันทร์
(เช้า) คลินิกอายุรกรรม
(บ่าย) คลินิกโรคหืด
วันอังคาร
(เช้า) คลินิกโรคเบาหวาน
(บ่าย) คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง
วันพุธ
(เช้า) คลินิกอายุรกรรม , คลินิกโรคความดัน , คลินิกโรคไต
วันพฤหัสบดี
(เช้า) คลินิกโรคเบาหวาน
(บ่าย) คลินิกนภา
วันศุกร์
(เช้า) คลินิกโรคความดัน
(บ่าย) คลินิกประเมินระบบทางเดินหายใจ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข
0-4243-1015 ต่อ 1261

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non gravida purus dolor ipsum amet sit. Nec  eleifend tincidunt nisi.Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non gravida purus dolor ipsum amet sit. Nec  eleifend tincidunt nisi.Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam.

 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลา 07.00 – 08.30 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข
0-4243-1015 ต่อ 1285, 1287

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลา 07.00 – 08.30 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข
0-4243-1015 ต่อ 1285, 1287

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลา 07.00 – 08.30 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข
0-4243-1015 ต่อ 1285, 1287

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลา 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลา 07.00 – 08.30 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข
0-4243-1015 ต่อ 1285, 1287

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
ห้องตรวจและให้การรักษาจำนวน 6 ห้อง
การบริการ
ให้บริการตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด
ถุงลมโป่งพอง ฯลฯ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมรักษาพยาบาล
เปิดบริการ
วันจันทร์
(เช้า) คลินิกอายุรกรรม
(บ่าย) คลินิกโรคหืด
วันอังคาร
(เช้า) คลินิกโรคเบาหวาน
(บ่าย) คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง
วันพุธ
(เช้า) คลินิกอายุรกรรม , คลินิกโรคความดัน , คลินิกโรคไต
วันพฤหัสบดี
(เช้า) คลินิกโรคเบาหวาน
(บ่าย) คลินิกนภา
วันศุกร์
(เช้า) คลินิกโรคความดัน
(บ่าย) คลินิกประเมินระบบทางเดินหายใจ

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายที่หมายเลข
0-4243-1015 ต่อ 1261