คลินิกขาเทียม

 • ตรวจประเมินและวางโปรแกรมการรักษาโดย
  แพทย์เวชกรรมฟื้นฟู

 • ให้บริการทำขาเทียม
  โดยนักกายอุปกรณ์

 

สิทธิ บัตรทองผู้พิการ ข้าราชการ(เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) และ ประกันสังคม 

สามารถเข้ารับบริการทำขาเทียมได้โดยไม่มีค่าใช่จ่ายและ ไม่ต้องสำรองจ่าย

คลินิกขาเทียมโรงพยาบาลบางกรวย 2

แพทย์หญิงเพ็ญแข โกไสยสุวรรณ

วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายศุวริศ นู

นักกายอุปกรณ์

นักกายภาพบำบัด

 1. นางวรัชยา ธีรฉัตรวัฒน์
 2. นายเกษมกิตติ์ จรัสธรรมทัศน์
 3. น.ส.วรัญชลี อรุณบรรเจิดกุล
 4. น.ส.นัยภัคน์ ขุนขจี
 5. น.ส.กฤตติยา เชาวนิตย์
 6. น.ส.ภุมรี แข็งแรง

เปิดบริการ วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

นอกเวลาทำการ เวลา 16.30-20.00 น.

สถานที่ให้บริการ  โรงพยาบาลบางกรวย 2 ชั้น 5

เบอร์โทรติดต่อเพื่อนัดหมาย 02-447-5582-3 ต่อ  2408  2409

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

สำหรับผู้ป่วยที่มีสัญชาติไทย สามารถเข้ารับบริการ ขอทาเทียมฟรี ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับสิทธิการรักษาดังนี้  

– ข้าราชการ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง)

– ประกันสังคม

บัตรผู้พิการ

 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนผู้ป่วย

 

– บัตรประจำตัวประชาชน

– บัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)

 

กระบวนการทำขาเทียม

1. นัดที่ 1

– ตรวจประเมิน วางโปรแกรมการรักษาและสั่งการรักษา โดยแพทย์เวชกรรมฟื้นฟู

– หล่อแบบขาเทียม โดยนักกายอุปกรณ์

– หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้าโปรแกรมกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มความเเข็งแรงและระบบกระดูกและข้อก่อน ผู้ป่วยจะถูกส่งเข้างานกายภาพบำบัด เพื่อรับการรักษาก่อนหล่อแบบขาเทียมในภายหลัง

2. นัดที่ 2

– ทดลอง / ปรับแต่ง / ฝึกการใช้งานขาเทียมใหม่ โดยนักกายอุปกรณ์

3. นัดที่ 3

–  ส่งมอบขาเทียมให้ผู้ป่วย โดยแพทย์และนักกายอุปกรณ์

 

สิ่งสำคัญของการให้การรักษาทางกายอุปกรณ์ขาเทียมกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆ นั้นสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นโรค หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และอื่นๆ การวางโปรแกรมการรักษาโดยทีมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ป่วยและเป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยที่สามารถเข้ารับบริการได้

การให้การรักษาทางกายอุปกรณ์เสริมเเละกายอุปกรณ์เทียม (ขาเทียม) ต่อผู้ป่วยที่มีระบบมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดี ควรมีบุคลากรทางการแพทย์หลักอย่างน้อย สามสาขาวิชาชีพ ดังนี้

แพทย์เวชกรรมฟื้นฟู

ทำหน้าที่ ตรวจประเมินและวางแผนการรักษาตามหลักวิชาการโดยประเมินจากศักยภาพของผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการฟื้นฟู หากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและการรักษาโดยนักกายภาพบำบัดก่อน ผู้ป่วยจะถูกส่งต่อเข้าแผนกกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟู ระบบโครงสร้าง(กระดูกและข้อ) รวมถึงรบบกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของผู้ป่วยก่อนเข้ารับบริการทำขาเทียม

นักกายอุปกรณ์

ทำหน้าที่วางแผน และให้บริการการรักษาด้วยขาเทียม โดยพิจารณาข้อมูลและเลือกอุปกรณ์จากข้อมูลทางการแพทย์และการฟื้นฟูที่แพทย์เป็นผู้วางโปรแกรมการรักษา รวมถึงการหล่อแบบ/ ผลิต / ปรับแต่ง /การฝึกใช้ขาเทียม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับและใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักกายภาพบำบัด

ทำหน้าที่ ฟื้นฟูระบบโครงสร้างกระดูกและข้อ ระบบกล้ามเนื้อ รวมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก่อนใช้ขาเทียมตามคำสั่งแพทย์ (กรณี ที่แพทย์ลงความเห็นว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเข้าโปรแกรม  Pre – Prosthetic training )

ทำไมต้องทำขาเทียมกับนักกายอุปกรณ์ และมีระบบการให้บริการทางการแพทย์?

นักกายอุปกรณ์ คือบุคคลกากรทางการแพทย์ที่จบจากสถาบันทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยเดียว คือ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยนักกายอุปกรณ์ จะถูกขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์

ในการทำขาเทียมนั้นนักกายอุปกรณ์จะต้องศึกษาทั้งกระบวนการทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นภาวะของโรค การให้การรักษาทางกายอุปกรณ์เทียม (ขาเทียม)
กระบวณการวิศวะกรรมทางเทคโนโลยีในการผลิตและปรับใช้ทางกายอุปกรณ์เทียม รวมถึงระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

ดังนั้นการเข้ารับการรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ ที่ตรงสาขาวิชาชีพจะสามารถสื่อสารวางแผนการรักษากับทีมผู้ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องระหว่าง แพทย์เวชกรรมฟื้นฟู / นักกายอุปกรณ์ /นักกายภาพบำบัด / นักกิจกรรมบำบัด

เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยในการดึงศักยภาพเเละฟื้นฟูผู้ป่วย เพื่อกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างสูงสุด

บริการทำขาเทียมของเรา

ขาเทียมระดับข้อเท้า

ขาเทียมระดับใต้เข่า

ขาเทียมระดับเข่า

ขาเทียมระดับเหนือเข่า

ขาเทียมระดับสะโพก

กายอุปกรณ์อื่นๆ