วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลบางกรวยจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาล