วันที่ 10 – 11  กันยายน 2562 ทางโรงพยาบาลบางกรวย ได้มีการจัดอบรมการใช้โปรแกรม RCM ให้กับบุคคลากร ของโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น