ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1. ประกาศ โรงพยาบาลบางกรวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566   New 29/3/2567 ดาวน์โหลด
2. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2566  
5/1/2567 ดาวน์โหลด
3. ประกาศ ข้าราชการ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565
30/3/2566 ดาวน์โหลด
4. ประกาศ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565
30/3/2566 ดาวน์โหลด
5. ประกาศ ลูกจ้างประจำ ดีเด่น-ดีมาก ประจำปี 2565 
30/3/2566 ดาวน์โหลด