วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีคุณภาพของจังหวัดนนทบุรี

พันธกิจ (Mission)

  • พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
  • พัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  • พัฒนาบุคลากร

ค่านิยม (Core Value) : CTCL

C : CUSTOMER FOCUS  ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

T : TEAMWORK  การทำงานเป็นทีม

C : CONTINUOUS IMPROVEMENT  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

L : LEARNING ORGANIZATION  องค์กรแห่งการเรียนรู้