วิสัยทัศน์/พันธกิจ

      วิสัยทัศน์ (Vision)

                “เป็นโรงพยาบาลชุมชนเขตเมือง

                                     ที่มีคุณภาพของจังหวัดนนทบุรี”

 

     พันธกิจ (Mission)           

              *  พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานโดยสหสาขาวิชาชีพ
ครอบคลุมการบริการเชิงรุก ส่งเสริม ป้องกันรักษาและฟื้นฟู
  

               * พัฒนาระบบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล    

               * พัฒนาภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพในชุมชนเพื่อยกระดับการบริการสุขภาพครบวงจร    

               * พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

               * พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีความทันสมัยและเอื้อต่อการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

                * พัฒนาระบบบริหารบุคลากร ให้มีสมรรถนะ และมีความสุข

     ค่านิยม (Core Value) : CTCL

          BKHOS
              BK:  Bangkruai teamwork       (การทำงานเป็นทีม)
               H :  Humanized Care               (การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์)
               O :  Organization Learning     (องค์กรแห่งการเรียนรู้)
                S :  Safety                                 (วัฒนธรรมความปลอดภัย)

 

      เข็มมุ่งโรงพยาบาลบางกรวย      

      1.มุ่งเน้นความปลอดภัย (2 P Safety Goals)
                  เน้นดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญที่เป็นปัญหาของพื้นที่ โดยมีการนำ service plan
      ของแต่ละสาขามาพัฒนาการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล และเน้นความปลอดภัยของบุคลากร
            1.2 ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ตาม ( Patient Safety Goal ) 5 ข้อ คือ
                ด้าน Patient
                  2.1 ความปลอดภัยจากการผ่าตัด ( Safe Surgery)
                                    2.1.1. การป้องกันการติดเชื้อจากการทำผ่าตัด
                                    2.2.2 การผ่าตัดถูกคน ถูกข้าง ถูกตำแหน่ง
                                    2.3.3. ลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการระงับความรู้สึก
                  2.2 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Infection Control)
                                    2.2.1. Hospital acquire infection ( VAP, CAUTI, SSI)
                                    2.2.2 การล้างมือ
                                    2.2.3 Zoning
                  2.3 ความปลอดภัยด้านยา (Medication Safety)
                                    2.3.1. ความคลาดเคลื่อนทางยาในคู่ยา LASA
                                    2.3.2 การเฝ้าระวัง การใช้ยา HAD
                  2.4 กระบวนการดูแลผู้ป่วย (Patient Care Process)
                                    2.4.1. การป้องกันการระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด
                                    2.4.2. การรายงานค่า Lab วิกฤต
                                    2.4.3. ความล่าช้า/ความคลาดเคลื่อนการวินิจฉัยโรค
                                    2.4.4 การพลัดตกหกล้ม / ตกเตียง
                  2.5 การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response)
                                    2.5.1.การเฝ้าระวังผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะวิกฤต
                                    2.5.2.ระบบการร้องขอความช่วยเหลือ (Blue code )
                                    2.5.3.ทักษะ CPR เบื้องต้น
               ด้าน Personal
                              1.Social Media 1.ถูกร้องเรียนลงสื่อสังคมออนไลน์
                              2.Infecttion and Exposed
                                             1.บุคลากรถูกของมีคมหรือสารคัดหลั่ง 2.บุคลากรติดเชื้อจากการทำงาน
                              3.Mental , Mediation
                                             1.บุคลากรมีภาวะเครียดจากการทำงาน 2.บุคลากรถูกฟ้องร้อง
                              4. Lane
                                             1.บุคลากรเกิดอุบัติเหตุจากการ refer
      2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
      3. พัฒนาระบบบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
      4. พัฒนาบุคลากรให้ เพียงพอ เก่งดี มีสุข