ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ รายละเอียด วันที่ PDF
1. ประกาศ จังหวัตนนหนุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัตร้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 8/09/2566 ดาวน์โหลด
2. ประกาศ จังหวัตนนหนุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัตร้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 8/09/2566 ดาวน์โหลด
3. ประกาศ จังหวัตนนหนุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัตร้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 23/08/2566 ดาวน์โหลด
4. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2566 ดาวน์โหลด
5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 18/07/2566 ดาวน์โหลด
6. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2566 ดาวน์โหลด
7. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล Digital Radiography (DR) พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ชุด สำหรับโรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
https://www.bangkruaihospital.go.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาซื้อพร.pdf
24/04/2566 ดาวน์โหลด
8. ประกาศผู้ชนะประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา โรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2566 ดาวน์โหลด
9. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงยประมาณ 2566 16/03/2566 ดาวน์โหลด
10. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ (งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2566) 16/03/2566 ดาวน์โหลด
11. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2566 ดาวน์โหลด
12. ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ(โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2566 ดาวน์โหลด
13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม
โรงพยาบาลบางกรวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/02/2566 ดาวน์โหลด
14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (งบค่าเสื่อม 70%)
ปิงบประมาณ ๒๔๖๔ โรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/02/2566 ดาวน์โหลด
15. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (งบค่าเสื่อม 70%) ปิงบประมาณ ๒๔๖๕
โรงพยาบาลบางกรวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/01/2566 ดาวน์โหลด
16. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/12/2565 ดาวน์โหลด
17. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ 13/12/2565 ดาวน์โหลด
18. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/11/2565 ดาวน์โหลด
19. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ (งบลงทุน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/11/2565 ดาวน์โหลด
20. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องยกเลิกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 31/10/2565 ดาวน์โหลด
21. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 15/09/2565 ดาวน์โหลด
22. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่ผนวกแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2566 15/09/2565 ดาวน์โหลด
23. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2565 ดาวน์โหลด
24. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 06/05/2565 ดาวน์โหลด
25. คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ หัวหน้าหน่วยพัสดุ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางกรวย 28/02/2565 ดาวน์โหลด
26. คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๓๙๒/๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนทบุรี 18/02/2565 ดาวน์โหลด
27. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 16/12/2564 ดาวน์โหลด
28. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ 70%) 09/06/2564 ดาวน์โหลด
29. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด 20%) 09/06/2564 ดาวน์โหลด
30. ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบค่าเสื่อม ระดับจังหวัด 20%) จำนวน 1 รายการ 09/06/2564 ดาวน์โหลด

 

หน้า >>     1     2     3     4