ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

นายสรวิศ  งามพินิจ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสกุล   ทองเปลว

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกลุ่มงานพยาบาล

นางศุภฉัตร  สกุลงาม

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้างานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวฎิฐศกุล  ศรีนาค

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

หัวหน้างานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายวิวัฒน์  ธารสมบัติ

ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้างานกลุ่มงานทันตกรรม

นางเพ็ญแข  โกไสยสุวรรณ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางนงนุช  อุดมสินค้า

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางสาวนรินทรา  เทียบพิมพ์

ตำแหน่ง  นักโภชนาการ

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

นายแพทย์ไพโรจน์  วิริยะอมรพันธุ์

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานทางการแพทย์

นายรชต  จิรชัยธร

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางจันทร์จิรัฐธ์  เสือทอง

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกลุ่มงานกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์