ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์กวิตม์ ซื่อมั่น

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

นายปภินวิช วิพัฒนบวรวงศ์

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางอรวรรณ ณ ลำปาง

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางสาวเพ็ญจันทร์ ทองผิว

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้างานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวพัดชา พรมตุ๊

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

หัวหน้างานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นางดุลยรัตน์ โถวประเสริฐ

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกลุ่มงานทันตกรรม

 

นางวรัชยา ธีรฉัตรวัฒน์

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

หัวหน้างานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางนงนุช  อุดมสินค้า

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางสาวนรินทรา  เทียบพิมพ์

ตำแหน่ง  นักโภชนาการ

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

นายอภิชาติ ศุภพิชญ์นาม

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานทางการแพทย์

นางสาวสาริณี ศรีมันทยามาศ

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นายพงษ์นรินทร์ เหล็กกล้า

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์

นายอุเทน แก้วเกตุสุวรรณ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา