ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์กวิตม์ ซื่อมั่น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

 

นายสรวิศ  งามพินิจ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นางอรวรรณ ณ ลำปาง

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

 

นางสาวเพ็ญจันทร์ ทองผิว

หัวหน้างานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 

นางสาวพัดชา พรมตุ๊

หัวหน้างานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

นางดุลยรัตน์ โถวประเสริฐ

หัวหน้างานกลุ่มงานทันตกรรม

 

 

นางวรัชยา ธีรฉัตรวัฒน์

หัวหน้างานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

นางนงนุช  อุดมสินค้า

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

 

นางสาวนรินทรา  เทียบพิมพ์

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

 

นายอภิชาติ ศุภพิชญ์นาม

หัวหน้ากลุ่มงานทางการแพทย์

 

นางสาวสาริณี ศรีมันทยามาศ

หัวหน้างานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

 

นายพงษ์นรินทร์ เหล็กกล้า

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์

 

นายอุเทน แก้วเกตุสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา