ทำเนียบผู้บริหาร

นายแพทย์ไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

นายสรวิศ  งามพินิจ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางอรวรรณ ณ ลำปาง

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางสาวเพ็ญจันทร์ ทองผิว

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้างานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวฎิฐศกุล  ศรีนาค

ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

หัวหน้างานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายวิวัฒน์  ธารสมบัติ

ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้างานกลุ่มงานทันตกรรม

นางเพ็ญแข  โกไสยสุวรรณ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นางนงนุช  อุดมสินค้า

ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางสาวนรินทรา  เทียบพิมพ์

ตำแหน่ง  นักโภชนาการ

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์

นางเดือนเพ็ญ ศิลปอนันต์

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานทางการแพทย์

นายรชต  จิรชัยธร

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นายพงษ์นรินทร์ เหล็กกล้า

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์

นายอุเทน แก้วเกตุสุวรรณ

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา