นายปุญญภัคธ  จินปัญญาเมธ และ นางสาวกัญธนัช  กรีมั่นทอง บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ (กายภาพบำบัด) เตียงกายภาพ จำนวน 15 เตียง และ เตียงออกกำลังกาย จำนวน 4 เตียง เป็นเงินทั้งสิ้น  318,000 บาท